Mr. Mejbahuddin Ahmed Mr. Humayun Kabir Mr. Radayanur Rahman
Mr. Johirul Abedin Jewel

 

No.

Name

Publishing House

01

Mr. Mostak Ryhan

Adigonto Prokashon & Adigonto Printers

02

Mr. Mejbahuddin Ahmed Ahmed Publishing House

03

Mr. Monirul Hoque Anannya

04

Mr. Afzal Hossain Aninda Prakash

05

Mohammed Shahadat Hossain Annesha Prokashon

06

Mr. Khandaker Manirul Islam Bhashachitra

07

Mrs. Razia Rahma Jagriti Prokashoni

08

Mohammad Jashim Uddin Katha Prokash

09

Mrs. Mahfuza Akhter Shabdaghar

10

Md. Manirul Islam Kharimati

11

Mr. Ahmed Mahmudul Haque Mowla Brothers

12

Mr. Zafar Ahmad Rashed Prothoma Prokashan

13

Mr. Rashed Rouf Shaily

14

A K M Tariqul Islam Tamralipi

15

Mr. Saifur Rahman Chowdhury Book Club

16

Mr. A B M Chade Akther Goti Publication

17

Muhammad Habibur Rahman Munshi Genious Publications

18

Mr. Humayun Kabir Charulipi Prokashon

19

Mr. Johirul Abedin Jewel Ittadi Grantho Prokash

20

Mr. ‚ÄčA K Nasir Ahmed Kakali Prokashani

21

Mr. Manjur Khan Chowdhury Nowroze Kitabistan

22

Md. Aminur Rahman Pranta Prokashon

23

Mr. Faruq Ahmed Priomukh Prokashon

24

Mr. Noor E Montaquim Alamgir Protik Prokashana Sangstha

25

Mr. Hanif Khan Shishurajya Prokashan

26

Mr. Uttam Sen Zhumzhumi Prokashon

27

Mohd Mashfiqullah Tonmoy Student Ways

28

Ahmed Javed Rony Bangla Pathsala

29

Parvez Hossain Songbed
30 Parimal Chandra Dey Doel Prokashoni
31 Lutfur Rahman Chowdhury Sandesh
32 Mr. Radayanur Rahman Nalonda

 

*********************************************************************************************************************

ibu_2015_venue_layout